Home
/images//logo_breed.png

Via deze website willen wij u informatie geven over onze diensten en bieden wij online services voor de reeds aangesloten zorgboeren.

Schaap
Stichting BEZINN is de afkorting van Boer en Zorg in Noord Nederland. BEZINN is ontstaan uit een periode van intensieve samenwerking van de Vereniging van Zorgboeren in Friesland, de Vereniging van Zorgboeren in Groningen en de Stichting Zorgboerderijen Drenthe. In 2002 is besloten om een gezamenlijke vereniging voor Zorgboeren in Noord Nederland op te richten; Vereniging BEZINN, waarin deze drie zijn opgegaan. Alle bij de Vereniging aangesloten Zorgboerderijen beschikken over het kwaliteitssysteem Landbouw en Zorg.

Stichting BEZINN heeft ten doel: het bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg door het bieden van zorg op Zorgboerderijen en andere kleinschalige ondernemingen, die voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem en aansluiten op de behoefte van de cliënten en hun individuele wensen en verder het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verhand houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De AWBZ-erkenning, alle uitvoerende- en dienstverlenende werkzaamheden die daarmee samenhangen en alle administratieve- en uitvoerende taken voor andere zorgfinancieringen, leer- / werk- / re-integratietrajecten én de verantwoording daarvan, zijn ondergebracht in Stichting BEZINN. Deze Stichting heeft een manager, een Bestuur en een Raad van Toezicht en heeft daarmee een eigen verantwoordelijkheid en ook beslissingsbevoegdheid. Het resultaat hiervan is een professionele organisatie met een groot aantal cliëntplaatsen met veel diversiteit verspreid over Noord-Nederland. Voor diverse trajecten is Stichting BEZINN hoofdaannemer en wordt de zorg al dan niet gedeeltelijk door de aangesloten zorgboerderijen in onderaanneming verleend. De trajectbegeleiders van Stichting BEZINN regelen zaken rondom contractmanagement en voeren afstemming met gemeenten en stellen bijvoorbeeld zorgplannen op.

Stichting BEZINN is daarmee een interessante partner voor zorgvragende instanties waaronder gemeenten, Zorgkantoren en Zorgverzekeraars in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet. Deze verdeling, Vereniging/Stichting heeft het mogelijk gemaakt dat zowel de belangenbehartiging als ook de uitvoering op een verantwoorde manier is geregeld en dat daarover op een transparante manier verantwoording kan worden afgelegd.

Het grote voordeel voor de leden, de zogenoemde 'kleinere' zorgaanbieders (Zorgboerderijen), is dat zij niet zelf een complete uitvoeringsorganisatie op hoeven te tuigen, maar wel met hun eigen identiteit en specialiteit op het gebied van zorgverlening werkzaam kunnen blijven. De samenwerking van BEZINN met andere (kleine) zorg- en welzijn aanbieders en cliëntorganisaties sluit aan bij de visie van Stichting BEZINN en doet recht aan het belang en de behoefte van cliënten aan een integraal, samenhangend aanbod van zorg en welzijn bij voorkeur in de nabije omgeving. Ook hier geldt dat Stichting BEZINN eisen stelt aan de kwaliteit en daarop zal toezien!

Als zorgboer kunt u inloggen via de pagina "Voor zorgboeren".

Wilt u graag een zorgboerderij starten? Neem dan contact op met Vereniging BEZINN. Klik hier.

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

Introductiefilm

ISO 9001