Nieuws

Bericht vanuit contractmanagement sociaal domein De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Staphorst.

Voor: Trajectuitvoerders met cliënten WMO uit deze gemeenten.

Betreft: Dagvergoeding bij product begeleiding groep(dagbesteding).

Een zorgaanbieder mag geen dagvergoeding (meer) geven aan de cliënten met ingang van 1 januari 2019.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons weten per e-mail: a.kits@bezinn.nl

UITNODIGING

Planvorming Wmo gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is voornemens de Wmo-taken opnieuw te organiseren. In het afgelopen half jaar is een marktconsultatie georganiseerd waaraan verschillende actoren hebben deelgenomen. Deze bestonden uit bewoners(-organisaties), vrijwilligers(-organisaties ) en zorgaanbieders. Doel van deze consultatie was om te komen tot een uitwerking van de in het koersdocument gestelde kaders.

Op 16 januari jl. heeft  de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden opdracht gegeven om een nieuw traject te starten om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan. Dit proces willen we vormgeven door middel van het instellen van een werkgroep belanghebbenden Wmo waarin een representatieve vertegenwoordiging van de belanghebbenden en betrokkenen zitting heeft. De gemeente heeft hierin de regie. Vanuit de werkgroep kunnen er op (deel)onderwerpen themagroepen geformeerd worden, waarin een klein aantal mensen een bepaald onderwerp verder uitdiept.

Proces en organisatie

De werkgroep belanghebbenden WMO zal, na een vlotte start, vooralsnog tweewekelijks bij elkaar komen. We stellen voor om dat op donderdagmiddag van 15:00 tot ongeveer 17:30 uur te doen. Wij verwachten dat dit van de deelnemers een tijdsinvestering van 3 à 4 uur per week vraagt. De eerste bijeenkomsten zullen zijn op maandag 11 en vrijdag 15 februari, daarna tweewekelijks op donderdagmiddag.

De werkgroep zal zich de komende weken (tot aan mei 2019) richten op de volgende zaken:

Stap 1: de komende 4 – 6 weken. Toetsing op kaders en uitgangspunten:

 • Vaststellen waarom nagedacht wordt over een ander plan. Welke knelpunten en aandachtspunten  moeten in het nieuwe plan opgelost of verbeterd worden?
 • Welke manieren zijn er om het zorgsysteem anders te organiseren en/of financieren en hoe verhoudt dit zich tot de door de raad gestelde uitgangspunten?
 • Welke mogelijkheden/voorschriften zijn er voor inkoop/contractering/aanbesteding?

Stap 2: afgerond op 1 mei. Bepalen inhoud van het plan: 

 • Welke taken moeten worden uitgevoerd?
 • Opgave per dorp en wijk;
 • Manier van werken, wie doet wat?
 • Financiën, beschikbaar budget;
 • Rol en positie sociale basis.

Na het doorlopen van deze stappen is er duidelijkheid over:

 • De inhoud van het plan;
 • De wijze waarop de organisatie  vormgegeven wordt;
 • Welke rol de verschillende partijen hebben die actief zijn in het sociaal domein en wat dat betekent voor die partijen;
 • De haalbaarheid van de taakstelling van € 3,6 mln. per 2020.

De werkgroep heeft nadrukkelijk een voorbereidende rol, en geen besluitvormende rol. Na elke bijeenkomst van de werkgroep wordt hiervan een verslag gepubliceerd. Overige belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hierop te reageren. Ook zullen hiervoor openbare bijeenkomsten worden georganiseerd. Op basis van de inbreng van de werkgroep en alle belanghebbenden wordt er een advies aan het college van B&W uitgebracht.

Selectie deelnemers werkgroep belanghebbenden WMO

Het doel is dat in de werkgroep een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden zitting heeft. De werkgroep moet compact genoeg zijn om goed met elkaar te kunnen werken. De werkgroep zal in onze ogen bestaan uit ongeveer 10 tot 15 personen. Wij streven naar een goede afspiegeling van partijen uit de 0e lijn/sociale basis, uit de 1e lijn (Wmo en lichte jeugdondersteuning) en uit de 2e lijn (kleine zorgaanbieders/    ZZP-ers; middelgrote zorgaanbieders; grote zorgaanbieders). Ook willen we graag dat de verschillende productgroepen vertegenwoordigd zijn en zien we graag een vertegenwoordiging van partijen die ervaring hebben met een andere manier van organiseren en financieren.

Wanneer meerdere partijen vanuit dezelfde achtergrond zich melden, gaan we in overleg met deze partijen om een selectie te maken. Mede op basis van dit gesprek kiest uiteindelijk de gemeente tussen deze partijen.

Als u deel wilt uitmaken van de werkgroep belanghebbenden Wmo, kunt u dat uiterlijk woensdag 6 februari om 12:00 uur laten weten via hilly.seepma@leeuwarden.nl. Uiterlijk vrijdag 8 februari zal de gemeente haar selectie kenbaar maken. De eerste kennismakingsbijeenkomst van de werkgroep belanghebbenden Wmo vindt plaats op maandag 11 februari van 13:00 tot 14:30 uur. De eerste reguliere bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari van 9:00 tot 11:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Ynze Haitsma

Projectleider

Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe
23 januari 2019

Geachte heer, mevrouw, 

Binnen de jeugdhulpregio Drenthe zijn de gemeenten in 2017 geconfronteerd met een tekort op het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook in 2018 met een tekort afgesloten wordt. Om die reden heeft een kopgroep van wethouders (Assen, Emmen (bestuurlijk trekker), Hoogeveen en Tynaarlo) namens de 12 Drentse portefeuillehouders jeugd, samen met de vijf grote aanbieders jeugdhulp (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) afgesproken om tot een transformatie akkoord te komen. Doel hiervan is om gezamenlijk te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Hierbij informeren wij u over dit Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe 2019-2022. 

Op vrijdag 25 januari aanstaande zal dit akkoord ondertekend worden door de twaalf wethouders Jeugd en de vijf bestuurders van de jeugdhulpaanbieders. Met dit akkoord willen gemeenten en aanbieders als strategische alliantie een intensieve samenwerking aangaan op basis van vertrouwen, wederkerigheid en gedeelde visie. Met het ondertekenen van dit akkoord maken de gemeenten en de aanbieders samen afspraken hoe ze op basis van de doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet tot een andere en betaalbare jeugdhulp kunnen komen. 

Vervolg 
Er zijn veel aannames en veronderstellingen over hoe de tekorten in de jeugdhulp zijn ontstaan. Daarom wordt begin 2019 gestart met een analyse bij zowel gemeenten als aanbieders, zowel financieel als op inhoud. De meeste gemeenten zijn al gestart met analyses, deze dienen als input. Door het uitvoeren van een gezamenlijke analyse wordt het startpunt van het akkoord gemeenschappelijk en worden vanuit de analyse ambitieuze doelen geformuleerd die bijdragen aan het doel, een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. De analyse mondt op deze manier uit in een uitvoeringsplan voor 2019 en verder. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het monitoren van de voortgang en de doelen. Insteek is om een bestuurlijk overleg in te richten met vertegenwoordiging vanuit gemeenten en jeugdhulpaanbieders. 

We informeren u via deze brief, omdat u in de uitvoering van het akkoord een belangrijke partner bent in het bereiken van het doel. Naast dit regionale akkoord ondernemen gemeenten ook lokale initiatieven om de samenwerking met jeugdhulpaanbieders te zoeken. We zien het akkoord als de start van het op gang brengen van een beweging waarin we kinderen, jongeren en gezinnen (meer) centraal stellen en waarin we gezamenlijk gaan doen wat nodig is om de Drentse jeugdvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden. 

In de loop van 2019 zullen we u informeren over de voortgang en vervolgstappen. 

Robert Kleine 
Wethouder Jeugd gemeente Emmen 
namens de 12 Drentse gemeenten

Hiermee willen we De Maargieshoeve van harte feliciteren met de nominatie voor “ Agrarisch Ondernemer 2019 “.
Net als u zijn we trots op uw nominatie!

Zorgboerderij de Mikkelhorst heeft bij de Provinciale Vrijwilligersprijs 2018 van de Provincie Groningen gewonnen in de categorie Zorg.

 https://groningen.nieuws.nl/nieuws/750179/provinciale-vrijwilligersprijs-2018-uitgereikt/

Eén van de Zorgboerderijen/Trajectuitvoerders van BEZINN is genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2018 in de categorie Zorg wat een erg mooie prestatie is. Het gaat om Zorgboerderij De Mikkelhorst https://www.mikkelhorst.nl/

Meer informatie over de Provinciale Vrijwilligersprijs https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/wonen-en-welzijn/vrijwilligersprijs/ 

Stemmen kan tot 30 oktober 2018 via https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/stemmen_vrijwilligersprijs_2018

Het college van B en W in Assen wil het miljoenentekort op de Jeugdzorg en WMO terugdringen door het instellen van wachttijden. Met de bedoeling dat er minder mensen gebruik maken van de zorg.

https://www.dvhn.nl/drenthe/College-Assen-wil-langere-wachttijden-voor-Jeugdzorg-om-tekort-terug-te-dringen-23589205.html

Inmiddels is bekend welke zorgaanbieders de voorlopige gunning van Groningen Ten Boer WMO (vanaf 01-01-2019 voor een periode van 4 jaar) hebben gekregen.

Met ingang van 14-08-2018 is dit definitief bekend.

Het gaat om de volgende ondersteuning:

-Individuele en groepsgerichte ondersteuning

-Kortdurend verblijf

-Sociale activering

De gunning vanuit gebiedsondersteuningnetwerk het GON is verdeeld over vier gebieden.

- Combinatie Werk-Pro/Cosis, stadsdeel Centrum, Oude Wijken en stadsdeel West, deze combinatie gaat dit uitvoeren onder de naam “Ben in de Buurt”.

- At home First, stadsdeel Oost en de gemeente Ten Boer

- combinatie Noorderbrug/Philadelphia/Lentis, stadsdeel Zuid.

Stichting BEZINN wil graag verdere afspraken maken met deze zorgaanbieders zodat Zorgboeren / Trajectuitvoerders die cliënten in Zorg hebben en / of krijgen dit eventueel via Stichting BEZINN kunnen doen. De Zorgboerderijen / Trajectuitvoerders die in dat gebied gevestigd zijn en mogelijk cliënten in Zorg hebben en / of krijgen zijn inmiddels aangeschreven of dat zij via Stichting BEZINN de cliënten in Zorg willen nemen. Indien u geen e-mailbericht heeft gehad, maar u heeft en / of krijgt toch cliënten in Zorg die onder deze gunning vallen en u wilt de Zorg via Stichting BEZINN laten lopen dan kunt u dit voor 27 augustus 2018 doorgeven via a.kits@bezinn.nl

pdf iconJaarverslag 2017 Stichting BEZINN

Op donderdag 14 juni 2018 is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Van Donkersgoed van Stichting BEZINN en de heer Ehrens van 's Heeren Loo in aanwezigheid van mevrouw Koster van Zilveren Kruis en de heer Dijkman van Advisium.

De ondertekening vond plaats op locatie bij één van de aangesloten Zorgboerderijen/trajectuitvoerders van Stichting BEZINN, zorgboerderij Moai Seldsum te Oentsjerk.

Beste Trajectuitvoerder,

Hierbij wil ik u informeren dat Stichting BEZINN per 1 juli 2018 definitief is gegund voor Specialistische Jeugdhulp en Beschermd Wonen Friesland. Dit goede bericht heeft Stichting BEZINN op woensdag 13 juni 2018 ontvangen vanuit het contractmanagement SDF.

De gunning zal ingaan per 1 juli 2018. Dit betekent dat de huidige indicaties van cliënten die nu in zorg zijn per 1 juli 2018 omgezet zullen worden naar de nieuwe producten (profielen/intensiteiten). Waar nodig zal contact worden gezocht met andere zorgaanbieders, in verband met hoofd- en onderaannemerschap. Dit zal gezamenlijk opgepakt worden. Ook nieuwe cliënten kunnen vanaf 1 juli 2018 weer in zorg genomen worden via Stichting BEZINN.  

Om u beter te informeren organiseert Stichting BEZINN binnenkort een informatiebijeenkomst. U hoort zo spoedig mogelijk van ons wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden en de locatie. 

Heeft u hier nog vragen over dan kunt u contact opnemen met Rinske Jager of Jan van Donkersgoed per e-mail (r.jager@bezinn.nl) of telefonisch (0592-300033).

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001