Nieuws

Stichting BEZINN is per begin 2020 op zoek naar een Administratief medewerker voor minimaal 24 en maximaal 36 uur in de week (aantal uren in overleg).

Klik hier voor de vacaturetekst

Klik hier voor de vacaturetekst.

Jaarverslag 2018 Stichting BEZINN

 

Nieuws over armoedebestrijding, de Zaanse jeugdteams, jeugdhulp en meer.

Zie bijlage

https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/

Stichting BEZINN wil u informeren over de stand van zaken betreft Wlz-cliënten die wonen op Zorgboerderijen en eventueel behandeling nodig hebben.

Woensdag 20 februari 2019 is er een gesprek geweest tussen de drie noordelijke Zorgkantoren en Stichting BEZINN. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de zorg aan Wlz-cliënten die wonen op een Zorgboerderij en eventuele inzet van behandeling.

De drie Zorgkantoren hebben aangegeven dat producten voor cliënten met een 3VG tot en met 6VG indicatie op basis van zin in natura (ZIN) worden toegewezen aan Stichting BEZINN per Zorgboerderij. Dit is wel afhankelijk of de Zorgboerderij aan de gevraagde eisen kan voldoen. Dit zijn producten exclusief behandeling. Wanneer behandeling nodig is kan dit verlopen via ’s Heeren Loo of een andere zorgaanbieder die hiervoor is gecontracteerd. De behandeling is gericht op cliëntniveau. Allereerst zal inzichtelijk gemaakt worden wat nodig is aan behandeling en voor welke periode. Vervolgens wordt gekeken of dit past binnen de afgegeven indicatie en aangevraagd bij het Zorgkantoor. Na goedkeuring van het Zorgkantoor wordt de behandeling toegewezen aan de desbetreffende organisatie die de behandeling gaat inzetten.

Krijgt u een aanmelding binnen van een cliënt met een Wlz-indicatie op basis van ZIN of is er sprake van omzetting PGB naar ZIN, dan graag contact opnemen met Stichting BEZINN. We kunnen vervolgens gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en dit voorleggen aan het zorgkantoor.

Heeft u hier vragen over kunt u contact opnemen met één van de trajectbegeleidsters, Albertha Kits en/of Rinske Jager (a.kits@bezinn.nl / r.jager@bezinn.nl)

Bericht vanuit contractmanagement sociaal domein De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Staphorst.

Voor: Trajectuitvoerders met cliënten WMO uit deze gemeenten.

Betreft: Dagvergoeding bij product begeleiding groep(dagbesteding).

Een zorgaanbieder mag geen dagvergoeding (meer) geven aan de cliënten met ingang van 1 januari 2019.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons weten per e-mail: a.kits@bezinn.nl

Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe
23 januari 2019

Geachte heer, mevrouw, 

Binnen de jeugdhulpregio Drenthe zijn de gemeenten in 2017 geconfronteerd met een tekort op het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook in 2018 met een tekort afgesloten wordt. Om die reden heeft een kopgroep van wethouders (Assen, Emmen (bestuurlijk trekker), Hoogeveen en Tynaarlo) namens de 12 Drentse portefeuillehouders jeugd, samen met de vijf grote aanbieders jeugdhulp (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) afgesproken om tot een transformatie akkoord te komen. Doel hiervan is om gezamenlijk te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Hierbij informeren wij u over dit Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe 2019-2022. 

Op vrijdag 25 januari aanstaande zal dit akkoord ondertekend worden door de twaalf wethouders Jeugd en de vijf bestuurders van de jeugdhulpaanbieders. Met dit akkoord willen gemeenten en aanbieders als strategische alliantie een intensieve samenwerking aangaan op basis van vertrouwen, wederkerigheid en gedeelde visie. Met het ondertekenen van dit akkoord maken de gemeenten en de aanbieders samen afspraken hoe ze op basis van de doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet tot een andere en betaalbare jeugdhulp kunnen komen. 

Vervolg 
Er zijn veel aannames en veronderstellingen over hoe de tekorten in de jeugdhulp zijn ontstaan. Daarom wordt begin 2019 gestart met een analyse bij zowel gemeenten als aanbieders, zowel financieel als op inhoud. De meeste gemeenten zijn al gestart met analyses, deze dienen als input. Door het uitvoeren van een gezamenlijke analyse wordt het startpunt van het akkoord gemeenschappelijk en worden vanuit de analyse ambitieuze doelen geformuleerd die bijdragen aan het doel, een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. De analyse mondt op deze manier uit in een uitvoeringsplan voor 2019 en verder. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het monitoren van de voortgang en de doelen. Insteek is om een bestuurlijk overleg in te richten met vertegenwoordiging vanuit gemeenten en jeugdhulpaanbieders. 

We informeren u via deze brief, omdat u in de uitvoering van het akkoord een belangrijke partner bent in het bereiken van het doel. Naast dit regionale akkoord ondernemen gemeenten ook lokale initiatieven om de samenwerking met jeugdhulpaanbieders te zoeken. We zien het akkoord als de start van het op gang brengen van een beweging waarin we kinderen, jongeren en gezinnen (meer) centraal stellen en waarin we gezamenlijk gaan doen wat nodig is om de Drentse jeugdvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden. 

In de loop van 2019 zullen we u informeren over de voortgang en vervolgstappen. 

Robert Kleine 
Wethouder Jeugd gemeente Emmen 
namens de 12 Drentse gemeenten

Op donderdag 14 juni 2018 is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Van Donkersgoed van Stichting BEZINN en de heer Ehrens van 's Heeren Loo in aanwezigheid van mevrouw Koster van Zilveren Kruis en de heer Dijkman van Advisium.

De ondertekening vond plaats op locatie bij één van de aangesloten Zorgboerderijen/trajectuitvoerders van Stichting BEZINN, zorgboerderij Moai Seldsum te Oentsjerk.

Kosteninhouding Stichting BEZINN vanaf 1 juli 2017
- Vervoer 0% wordt 100% door betaald.
- NHC Veilig wonen Noord-Midden Drenthe 5% 95% door betaald
- Verblijf A, B, C en D Noord-Midden Drenthe 10% 90% door betaald
- Verblijfscomponenten 10% 90% door betaald
- Overige producten 12,5 % 87,5 % door betaald
 1. Zorgboeren behoren calamiteiten / incidenten waar ZIN-cliënten geplaatst zijn onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN direct te melden aan Stichting BEZINN.
 2. Zorgboeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en / of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen te handelen.
 3. Elke Zorgboerderij in Nederland is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Stichting BEZINN heeft dit als volgt geregeld:
  a. Vertrouwenspersoon (de heer W. Hulshof)
  b. Klachtenfunctionaris (IPKC)
  c. Geschillencommissie (nog in ontwikkeling). De FLZ heeft zelf één landelijke klachtenregeling opgesteld die van kracht is voor alle deelnemers op de bij deze Federatie aangesloten Zorgboerderijen. Zie verder de website www.landbouwzorg.nl voor meer informatie.
 4. Bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen kunnen Zorgboeren onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen als ze behoefte hebben aan een gesprekspartner en een medenker over de ontstane klachtensituatie. De vertrouwenspersoon is de heer W. Hulshof Telefoon: 06 290 44 198 E-mail: info@dekwestie.nl
  Voor meer informatie: vertrouwenspersoon
 5. Er zijn twee mogelijkheden voor behandeling van klachten. 
 • Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Voor meer informatie zie website: www.landbouwzorg.nl onder het kopje 'Algemeen'
 • Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie waarmee stichting BEZINN werkt; de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC) Groningen/Drenthe. Voor meer informatie zie website: www.ipkc.nl 
  Zodra en zolang een klacht in behandeling is, onthoud Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis.
  Na de uitspraak of het advies van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.

 

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001