Nieuws

Jaarverslag 2018 Stichting BEZINN

 

https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/

Stichting BEZINN wil u informeren over de stand van zaken betreft Wlz-cliënten die wonen op Zorgboerderijen en eventueel behandeling nodig hebben.

Woensdag 20 februari 2019 is er een gesprek geweest tussen de drie noordelijke Zorgkantoren en Stichting BEZINN. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de zorg aan Wlz-cliënten die wonen op een Zorgboerderij en eventuele inzet van behandeling.

De drie Zorgkantoren hebben aangegeven dat producten voor cliënten met een 3VG tot en met 6VG indicatie op basis van zin in natura (ZIN) worden toegewezen aan Stichting BEZINN per Zorgboerderij. Dit is wel afhankelijk of de Zorgboerderij aan de gevraagde eisen kan voldoen. Dit zijn producten exclusief behandeling. Wanneer behandeling nodig is kan dit verlopen via ’s Heeren Loo of een andere zorgaanbieder die hiervoor is gecontracteerd. De behandeling is gericht op cliëntniveau. Allereerst zal inzichtelijk gemaakt worden wat nodig is aan behandeling en voor welke periode. Vervolgens wordt gekeken of dit past binnen de afgegeven indicatie en aangevraagd bij het Zorgkantoor. Na goedkeuring van het Zorgkantoor wordt de behandeling toegewezen aan de desbetreffende organisatie die de behandeling gaat inzetten.

Krijgt u een aanmelding binnen van een cliënt met een Wlz-indicatie op basis van ZIN of is er sprake van omzetting PGB naar ZIN, dan graag contact opnemen met Stichting BEZINN. We kunnen vervolgens gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en dit voorleggen aan het zorgkantoor.

Heeft u hier vragen over kunt u contact opnemen met één van de trajectbegeleidsters, Albertha Kits en/of Rinske Jager (a.kits@bezinn.nl / r.jager@bezinn.nl)

Bericht vanuit contractmanagement sociaal domein De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Staphorst.

Voor: Trajectuitvoerders met cliënten WMO uit deze gemeenten.

Betreft: Dagvergoeding bij product begeleiding groep(dagbesteding).

Een zorgaanbieder mag geen dagvergoeding (meer) geven aan de cliënten met ingang van 1 januari 2019.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons weten per e-mail: a.kits@bezinn.nl

Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe
23 januari 2019

Geachte heer, mevrouw, 

Binnen de jeugdhulpregio Drenthe zijn de gemeenten in 2017 geconfronteerd met een tekort op het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook in 2018 met een tekort afgesloten wordt. Om die reden heeft een kopgroep van wethouders (Assen, Emmen (bestuurlijk trekker), Hoogeveen en Tynaarlo) namens de 12 Drentse portefeuillehouders jeugd, samen met de vijf grote aanbieders jeugdhulp (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) afgesproken om tot een transformatie akkoord te komen. Doel hiervan is om gezamenlijk te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Hierbij informeren wij u over dit Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe 2019-2022. 

Op vrijdag 25 januari aanstaande zal dit akkoord ondertekend worden door de twaalf wethouders Jeugd en de vijf bestuurders van de jeugdhulpaanbieders. Met dit akkoord willen gemeenten en aanbieders als strategische alliantie een intensieve samenwerking aangaan op basis van vertrouwen, wederkerigheid en gedeelde visie. Met het ondertekenen van dit akkoord maken de gemeenten en de aanbieders samen afspraken hoe ze op basis van de doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet tot een andere en betaalbare jeugdhulp kunnen komen. 

Vervolg 
Er zijn veel aannames en veronderstellingen over hoe de tekorten in de jeugdhulp zijn ontstaan. Daarom wordt begin 2019 gestart met een analyse bij zowel gemeenten als aanbieders, zowel financieel als op inhoud. De meeste gemeenten zijn al gestart met analyses, deze dienen als input. Door het uitvoeren van een gezamenlijke analyse wordt het startpunt van het akkoord gemeenschappelijk en worden vanuit de analyse ambitieuze doelen geformuleerd die bijdragen aan het doel, een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. De analyse mondt op deze manier uit in een uitvoeringsplan voor 2019 en verder. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het monitoren van de voortgang en de doelen. Insteek is om een bestuurlijk overleg in te richten met vertegenwoordiging vanuit gemeenten en jeugdhulpaanbieders. 

We informeren u via deze brief, omdat u in de uitvoering van het akkoord een belangrijke partner bent in het bereiken van het doel. Naast dit regionale akkoord ondernemen gemeenten ook lokale initiatieven om de samenwerking met jeugdhulpaanbieders te zoeken. We zien het akkoord als de start van het op gang brengen van een beweging waarin we kinderen, jongeren en gezinnen (meer) centraal stellen en waarin we gezamenlijk gaan doen wat nodig is om de Drentse jeugdvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden. 

In de loop van 2019 zullen we u informeren over de voortgang en vervolgstappen. 

Robert Kleine 
Wethouder Jeugd gemeente Emmen 
namens de 12 Drentse gemeenten

Op donderdag 14 juni 2018 is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Van Donkersgoed van Stichting BEZINN en de heer Ehrens van 's Heeren Loo in aanwezigheid van mevrouw Koster van Zilveren Kruis en de heer Dijkman van Advisium.

De ondertekening vond plaats op locatie bij één van de aangesloten Zorgboerderijen/trajectuitvoerders van Stichting BEZINN, zorgboerderij Moai Seldsum te Oentsjerk.

Kosteninhouding Stichting BEZINN vanaf 1 juli 2017
- Vervoer 0% wordt 100% door betaald.
- NHC Veilig wonen Noord-Midden Drenthe 5% 95% door betaald
- Verblijf A, B, C en D Noord-Midden Drenthe 10% 90% door betaald
- Verblijfscomponenten 10% 90% door betaald
- Overige producten 12,5 % 87,5 % door betaald
 1. Zorgboeren behoren calamiteiten / incidenten waar ZIN-cliënten geplaatst zijn onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN direct te melden aan Stichting BEZINN.
 2. Zorgboeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en / of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen te handelen.
 3. Elke Zorgboerderij in Nederland is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Stichting BEZINN heeft dit als volgt geregeld:
  a. Vertrouwenspersoon (de heer W. Hulshof)
  b. Klachtenfunctionaris (IPKC)
  c. Geschillencommissie (nog in ontwikkeling). De FLZ heeft zelf één landelijke klachtenregeling opgesteld die van kracht is voor alle deelnemers op de bij deze Federatie aangesloten Zorgboerderijen. Zie verder de website www.landbouwzorg.nl voor meer informatie.
 4. Bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen kunnen Zorgboeren onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen als ze behoefte hebben aan een gesprekspartner en een medenker over de ontstane klachtensituatie. De vertrouwenspersoon is de heer W. Hulshof Telefoon: 06 290 44 198 E-mail: info@dekwestie.nl
  Voor meer informatie: vertrouwenspersoon
 5. Er zijn twee mogelijkheden voor behandeling van klachten. 
 • Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Voor meer informatie zie website: www.landbouwzorg.nl onder het kopje 'Algemeen'
 • Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie waarmee stichting BEZINN werkt; de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC) Groningen/Drenthe. Voor meer informatie zie website: www.ipkc.nl 
  Zodra en zolang een klacht in behandeling is, onthoud Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis.
  Na de uitspraak of het advies van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.

 

Introductie vertrouwenspersoon Willem Hulshof

 

In het kader van zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar binnen de Stichting BEZINN en de Vereniging BEZINN evenals in het kader van kwaliteitsbeleid vindt het bestuur van de stichting BEZINN dat we als organisatie ook een vertrouwenspersoon moeten hebben.

Een vertrouwenspersoon is iemand die door iedereen die verbonden is met BEZINN kan worden benaderd in die situaties dat hij of zij ergens tegen aan loopt en niet weet hoe te handelen; te denken valt bijvoorbeeld aan situaties waarin sprake is van ongewenste intimiteiten,  seksuele intimidatie,  geweld/agressie, pesten, intimidatie in de onderlinge bejegening, integriteitvragen of bij (het ontstaan van) conflicten.

Hoe eerder iets besproken en opgelost wordt hoe minder kans op escalatie.

Het woord vertrouwenspersoon impliceert het al; je kunt in vertrouwen hem consulteren/ vragen mee te denken in oplossingen.

De vertrouwenspersoon is iemand die met u dan kijkt wat er speelt en hoe het opgelost kan worden. In eerste instantie wordt geprobeerd het onderling op te lossen in een zo’n informeel mogelijke sfeer. Als dat niet kan dan wordt met u bekeken óf en zo ja welke stappen ondernomen moeten worden.

Wij willen dat iedereen hem vanaf heden kan benaderen en de drempel zo laag mogelijk houden om hem te benaderen.

Daarbij is geheimhouding van groot belang. Geheimhouding  ook om vrij uit te kunnen spreken met deze vertrouwenspersoon en niet bang te hoeven zijn dat deze informatie zonder jouw toestemming elders gebruikt gaat worden.

De vertrouwenspersoon is dan ook onafhankelijk. Hij hoeft niemand verantwoording af te leggen binnen BEZINN en de Stichting faciliteert hem alleen om zijn werk te kunnen doen.

Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon gevonden waarbij het heeft ervaren dat hij zeer  deskundig is, integer handelt en geheimhouding hoog in het vaandel heeft staan.

Profiel van onze vertrouwenspersoon Willem Hulshof:

In en buiten mijn werk werd regelmatig een beroep op mij gedaan om mensen te begeleiden in conflictsituaties en ze te helpen onderling een geschil op te lossen. Na de opleiding ben ik sinds 2005 MfN-registermediator en sinds 2016 LVV- gecertificeerd vertrouwenspersoon.

De laatste jaren heb ik veel mediations gedaan in de gezins- en familiesfeer, bij burengedoe en bij arbeidsconflicten en samenwerkingsproblemen. Tevens ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij enkele zorg- en welzijnsorganisaties.

Door jarenlange praktijkervaring en regelmatige bijscholingen ben ik goed thuis in het begeleiden van conflictsituaties en samenwerkingsprocessen.

Als mediator en vertrouwenspersoon zijn onafhankelijkheid , vertrouwelijkheid en onpartijdigheid essentiële basiselementen en die ik met overtuiging hanteer.

Ik ben integer, betrouwbaar en betrokken en heb oog voor proces en resultaat. Ik ben nuchter, heb een goed gevoel voor humor en gebruik graag mijn gezond boerenverstand.

Ik draag graag bij aan een integere, veilige en gezonde zorg- en werkplek bij de zorgboeren i.c. BEZINN.

Willem Hulshof woont in en werkt vanuit Assen en  is rechtstreeks te benaderen:

Telefoon : 06 290 44 198

E-mail :  info@dekwestie.nl 

Voor meer informatie:  www.dekwestie.nl    

Afhankelijk van de wijze van inzet zullen de kosten van deze vertrouwenspersoon worden betaald door Stichting BEZINN  en mogelijk worden doorberekend aan de gebruikers.

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001