Nieuws

Overzicht van gunningen Stichting BEZINN (Friesland, Drenthe, Groningen)

pdf icon

Nieuwsbrief juli 2017

pdf icon

  1. Zorgboeren behoren calamiteiten waar ZIN-cliënten geplaatst onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN bij betrokken zijn direct te melden aan Stichting BEZINN.
  2. Zorgboeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en / of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten en klachten te handelen.
  3. Bij kritiek, calamiteiten en klachten kunnen Zorgboeren de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen.

De heer W. Hulshof Telefoon : 06 290 44 198 E-mail  :    info@dekwestie.nl

Voor meer informatie: www.dekwestie.nl

Er zijn twee mogelijkheden voor behandeling van klachten

  1. Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

Voor meer informatie zie website: www.landbouwzorg.nl onder het kopje 'Algemeen'.

  1. Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie waarmee stichting BEZINN werkt; de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC) Groningen/Drenthe.

Voor meer informatie zie website: www.ipkc.nl

  1. Zodra en zolang een klacht in behandeling is, onthoud Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis.
  2. Na de uitspraak van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.

 

Introductie vertrouwenspersoon Willem Hulshof

 

In het kader van zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar binnen de Stichting BEZINN en de Vereniging BEZINN evenals in het kader van kwaliteitsbeleid vindt het bestuur van de stichting BEZINN dat we als organisatie ook een vertrouwenspersoon moeten hebben.

Een vertrouwenspersoon is iemand die door iedereen die verbonden is met BEZINN kan worden benaderd in die situaties dat hij of zij ergens tegen aan loopt en niet weet hoe te handelen; te denken valt bijvoorbeeld aan situaties waarin sprake is van ongewenste intimiteiten,  seksuele intimidatie,  geweld/agressie, pesten, intimidatie in de onderlinge bejegening, integriteitvragen of bij (het ontstaan van) conflicten.

Hoe eerder iets besproken en opgelost wordt hoe minder kans op escalatie.

Het woord vertrouwenspersoon impliceert het al; je kunt in vertrouwen hem consulteren/ vragen mee te denken in oplossingen.

De vertrouwenspersoon is iemand die met u dan kijkt wat er speelt en hoe het opgelost kan worden. In eerste instantie wordt geprobeerd het onderling op te lossen in een zo’n informeel mogelijke sfeer. Als dat niet kan dan wordt met u bekeken óf en zo ja welke stappen ondernomen moeten worden.

Wij willen dat iedereen hem vanaf heden kan benaderen en de drempel zo laag mogelijk houden om hem te benaderen.

Daarbij is geheimhouding van groot belang. Geheimhouding  ook om vrij uit te kunnen spreken met deze vertrouwenspersoon en niet bang te hoeven zijn dat deze informatie zonder jouw toestemming elders gebruikt gaat worden.

De vertrouwenspersoon is dan ook onafhankelijk. Hij hoeft niemand verantwoording af te leggen binnen BEZINN en de Stichting faciliteert hem alleen om zijn werk te kunnen doen.

Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon gevonden waarbij het heeft ervaren dat hij zeer  deskundig is, integer handelt en geheimhouding hoog in het vaandel heeft staan.

Profiel van onze vertrouwenspersoon Willem Hulshof:

In en buiten mijn werk werd regelmatig een beroep op mij gedaan om mensen te begeleiden in conflictsituaties en ze te helpen onderling een geschil op te lossen. Na de opleiding ben ik sinds 2005 MfN-registermediator en sinds 2016 LVV- gecertificeerd vertrouwenspersoon.

De laatste jaren heb ik veel mediations gedaan in de gezins- en familiesfeer, bij burengedoe en bij arbeidsconflicten en samenwerkingsproblemen. Tevens ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij enkele zorg- en welzijnsorganisaties.

Door jarenlange praktijkervaring en regelmatige bijscholingen ben ik goed thuis in het begeleiden van conflictsituaties en samenwerkingsprocessen.

Als mediator en vertrouwenspersoon zijn onafhankelijkheid , vertrouwelijkheid en onpartijdigheid essentiële basiselementen en die ik met overtuiging hanteer.

Ik ben integer, betrouwbaar en betrokken en heb oog voor proces en resultaat. Ik ben nuchter, heb een goed gevoel voor humor en gebruik graag mijn gezond boerenverstand.

Ik draag graag bij aan een integere, veilige en gezonde zorg- en werkplek bij de zorgboeren i.c. BEZINN.

Willem Hulshof woont in en werkt vanuit Assen en  is rechtstreeks te benaderen:

Telefoon : 06 290 44 198

E-mail :  info@dekwestie.nl 

Voor meer informatie:  www.dekwestie.nl    

Afhankelijk van de wijze van inzet zullen de kosten van deze vertrouwenspersoon worden betaald door Stichting BEZINN  en mogelijk worden doorberekend aan de gebruikers.

Op deze pagina publiceren wij zowel nieuwsberichten van Stichting BEZINN zelf als relevante Nieuwsberichten uit de media.

Woensdag 9 november 2016 bij RTV Drenthe: 'Laat zorgboeren weer zorgen' 

Een artikel + intervieuws met Lieneke Talens en Ruus Gaasbeek van Leer- en Zorgboerderij Talent (http://www.leer-zorgboerderijtalent.nl/), Gerwin Koopman van Zorgboerderij Wonderland (http://zorgboerderijwonderland.nl/) en Jan van Donkersgoed manager van Stichting BEZINN.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/115041/Laat-zorgboeren-weer-zorgen

 

===========================================================================

REGIOBIJEENKOMSTEN ZORGBOEREN STICHTING BEZINN

Op woensdag 12 oktober 2016 was alweer de laatste van de zes Regiobijeenkomsten die het Bestuur van Stichting BEZINN georganiseerd heeft voor de Zorgboeren die aangesloten zijn bij BEZINN. De bijeenkomst was dit keer bij De Tuinen van Weldadigheid te Veenhuizen www.detuinenvanweldadigheid.nl Ook bij deze laatse bijeenkomst was er een goede bijeenkomst van betrokken Zorgboeren waarbij er ook weer een goede interactie was tussen enerzijds de Zorgboeren en anderszijds het Bestuur en andere medewerkers van Stichting BEZINN. Er werden kritische vragen gesteld, maar ook betrokkenheid getoond. Namens het Bestuur was Sytze Postma aanwezig en de Raad van Toezicht was dit keer vertegenwoordigd door Dirk Grit. Het Bestuur van Stichting BEZINN kijkt met een tevreden gevoel terug op de bijeenkomsten en neemt alle genoemde (kritische) punten ter harte en zal, zo nodig, ook actie ondernemen.

Inmiddels hebben alle Zorgboeren een samenvatting gekregen van de notulen van alle avonden met daarbij de gehouden Power Point Presentatie.

===========================================================================

 

De 5e Regiobijeenkomst, 4 oktober 2016, ligt inmiddels achter ons. Dit keer waren wij te gast bij Zorgbuurderij De Heemen in Stedum, regio Groningen. Vanuit het Bestuur waren Jacob Kiers en Sytse Postma aanwezig. Jan van Donkersgoed, manager, heeft de avond geleid aan de hand van een presentatie waarin o.a de organisatie, het jaarverslag, de begroting  en de gunningen aan bod zijn gekomen zoals ook bij de andere Regiobijeenkomsten. Vanuit de deelnemende Zorgboeren kwamen hier reacties en vragen op. Het is van belang deze input te delen en waar nodig mee te nemen voor acties of verdere overleg. Volgende week donderdag, 12 oktober, is de 6e en alweer de laatste Regiobijeenkomst die Stichting BEZÏNN organiseert. Deze zal plaatsvinden bij de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen.

4 oktober 2016 1 4 oktober 2016 3 4 oktober 2016 4

 

===========================================================================

Donderdag 29 september werd alweer de 4e regiobijeenkomst van Stichting BEZINN gehouden op Zorgboerderij De Ripen in Nij Beets. Een prachtige locatie! Bij aankomst, tijdens zonsondergang, leverde dit mooie beelden op. Deze avond was er een grote opkomst van Zorgboerderijen uit de buurt. Vanuit het Bestuur waren Hans Nijland en Attsje de Vries aanwezig. Wederom is er teruggekeken op het jaar 2015 en is de werkwijze en de manier van uitbetalen besproken. Ook heeft Stichting BEZINN verteld over de plannen in de toekomst, zodat de kwaliteit in zijn totaal verbeterd kan worden. Vanuit de Zorgboeren kwamen er nog vragen met betrekking tot de beïnvloeding van de politiek, de invulling van meerdere regionale overleggen met Zorgboeren en de declaraties bij gemeenten. 

29 september 2016 1 29 september 2016 2 29 september 2016 3 29 september 2016 5 29 september 2016 6 29 september 2016 7

============================================================================

De 3e Regiobijeenkomst van Stichting BEZINN is op dinsdag 20 september 2016 gehouden op leer-, werk- en zorgboerderij de Mikkelhorst te Haren. Naast de vertegenwoordigers van het Bestuur was mevrouw Anry Kleine Deters vanuit de Raad van Toezicht aanwezig. Er is uitgebreid verslag gedaan over de werkwijze, de manier van uitbetalen en de plannen van de Stichting. Naast de vragen over vervoer, gunningen en tarieven werd hier ook het vertrek van Gerard Klein ter sprake gebracht. Voornamelijk werd gesproken hoe Stichting BEZINN leer, werk en deskundigheidsbevordering wil blijven ontwikkelen. Tenslotte is er nog gesproken over de manier van versturen van documenten in verband met privacy van cliënten. We kunnen wederom zeggen dat het een geslaagde, interactieve avond was. 
20 september 2016 1  20 september 2016 2  20 september 2016 4  20 september 2016 3  20 september 2016 6

 

=============================================================================

Inspiratieavond gemeente Opsterland donderdag 15 september 2016

Op donderdag 15 september 2016 was Stichting BEZINN aanwezig tijdens de door de gemeente Opsterland georganiseerde Inspiratieavond Zorg in Opsterland met als onderliggend thema kennis maken en kennis delen.

Rinske Jager, Albertha Kits en Gerard Klein hebben workshops met het thema Dagbesteding gegeven.

Vanuit de Zorgboerderijen waren Zorgboerderij De Ripen (www.deripen.nl), Balstien Zorgboerderij (www.balstien.nl) en de Keuningshof (www.keuningshof.nlpresent.

De heer W. Visser, voorzitter van het eerste uur van het ontstaan in 2001 van Vereniging Zorgboeren Friesland (nu opgegaan in Stichting BEZINN), was ook aanwezig tijdens deze Inspiratieavond, onder andere als deelnemer.

Het was een zinvolle avond!

Inspiratieavond Opsterland 1  Inspiratieavond Opsterland 2  Inspiratieavond Opsterland 3  Inspiratieavond Opsterland 4

 

==============================================================================

REGIOBIJEENKOMSTEN ZORGBOEREN STICHTING BEZINN

Stichting BEZINN organiseert voor alle Zorgboeren die aangesloten zijn bij BEZINN een zestal Regiobijeenkomsten om met de Zorgboeren in gesprek te gaan over diverse onderwerpen vanuit Stichting BEZINN zelf en vanuit de Zorgboeren. Bij deze bijeenkomsten zijn vanuit Stichting BEZINN een aantal Bestuursleden en kantoormedewerkers aanwezig en ook de Raad van Toezicht zal bij een aantal bijeenkomsten aanwezig zijn.

In elke provincie zullen er twee Regiobijeenkomsten georganiseerd worden om iedereen de kans te geven een bijeenkomst bij te wonen. Alle bijeenkomsten worden op één van de aangesloten Zorgboerderijen gehouden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op woensdag 14 september 2016 is de tweede Regiobijeenkomst gehouden voor de Zorgboeren. Dit keer was de bijeenkomst bij Zorgboerderij SanjesZoo te Westereen. Dit keer een iets lagere opkomst dan bij de eerste Regiobijeenkomst, maar wederom een geslaagde avond waarin er voldoende ruimte was voor interactie. Vanuit de Raad van Toezicht was de voorzitter, Tjeerd Rijpma, ook aanwezig.

14 september 2016 1  14 september 2016 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste Regiobijeenkomst is al een feit. Deze was op dinsdagavond 6 september 2016 bij Zorgboerderij Les Chevauz te Buinen. De vijf andere bijeenkomsten zijn gepland op woensdag 14 september 2016 bij Zorgboerderij SanjesZoo te Westereen, dinsdag 20 september 2016 bij Zorgboerderij De Mikkelhorst te Haren, donderdag 29 september 2016 bij Zorgboerderij De Ripen te Nij Beets, dinsdag 4 oktober 2016 bij Zorgboerderij De Heemen te Stedum en de laatste is op woensdag 12 oktober 2016 bij Zorgboerderij De Tuinen van Weldadigheid te Veenhuizen.

6 september 2016 1  6 september 2016 2  6 september 2016 3

 

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier